Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

Email PDF

 Zapraszamy do zapoznania si z pe硁ym programem obchodów ko禼iuszkowskich w dniach 10-12 pa糳ziernika.

By to zrobi, prosimy o wci秐i阠ie "Czytaj ca硂舵". 

Program 

XXV Mi阣zynarodowego Sympozjum Ko禼iuszkowskiego

 

 Przyk砤dowy obraz

10.X.2008 (pi眛ek)

VIII Mi阣zynarodowa M硂dzie縪wa Konferencja Ko禼iuszkowska w Garwolinie, Sobolewie i 痚lechowie

Wyst阷 Zespo硊 Pie秐i i Muzyki „Bursztyn" z Kobrynia (Bia硂ru)

 

11.X.2008 (sobota)

Podró historyczna - Rekonesans miejsc zwi眤anych z Bitw Maciejowick i tradycj ko禼iuszkowsk

900 Zbiórka przed Szko潮 w Maciejowicach

930.Tyrzyn - Czerwona Karczma (miejsce przeprawy wojsk rosyjskich gen. Fersena w dniach 5-6.X 1794 r.)

1000 Korytnica (obóz wojsk polskich w drodze pod Maciejowice 8-9.X.1794 r.)

1100 Wola Okrzejska (miejsce Rady Wojennej z udzia砮m T. Ko禼iuszki)

1200 痚lechów (spotkanie z uczniami i nauczycielami Liceum Ogólnokszta砪眂ego na cmentarzu przy grobie Ignacego Wyssogoty-Zakrzewskiego - prezydenta Warszawy z roku 1794)

1300 Oronne (Drzewo Ko禼iuszki)

1330 Podzamcze (Kwatera Ko禼iuszki, pole bitwy)

1400 Kr阷a (Kopiec Ko禼iuszki, z硂縠nie kwiatów)

1500 Maciejowice (zwiedzanie Muzeum Tadeusza Ko禼iuszki)

 

1500 JARMARK KOSYNIERSKI

 

1900 Stanica Ko禼iuszkowska w Maciejowicach

Mi阣zynarodowy Konkurs Strojów Historycznych Epoki Ko禼iuszkowskiej

Koncert melodii skomponowanych przez Tadeusza Ko禼iuszk

Bal Kostiumowy

 

 

12.X.2008 (niedziela)

 

900 Maciejowice - Uroczysta Msza i阾a za poleg硑ch 10.X.1794 r.

1015 Z硂縠nie kwiatów pomnikiem T.Ko禼iuszki na rynku w Maciejowicach przy asy禼ie M硂dzie縪wej Orkiestry D阾ej ze Zwierzy馽a

1100 Recital artystyczny Zespo硊 Pie秐i i Muzyki „Bursztyn" z Kobrynia (Bia硂ru)

 

1145- 1600 Sesja Ko禼iuszkowska

1145 prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski, mgr Longina Ordon

       - „Literacka legenda Tadeusza Ko禼iuszki"

1215 prof. dr hab. Tadeusz Rawski

       - „Sk眃 pochodzili 縪硁ierze Ko禼iuszki pod Maciejowicami"

1245 prof.dr hab. Izabella Rusinowa

       - „Insurekcja Kosciuszkowska w gazecie ameryka駍kiej"

1300 prof.dr hab. Eugeniusz Iwaniec

       - „Pierwsze 9 lat 縴cia Tadeusza Ko禼iuszki"

1320 dr Miros砤w Matosek

         - „Insurekcja ko禼iuszkowska w powiecie garwoli駍kim

            i Ziemi  St昕yckiej"

1340 mgr Mieczys砤w Sici駍ki

         - „Stroje 縪硁ierzy insurekcji w bitwie pod Maciejowicami"

1400 dr Leonid Niestarczuk

         - „Powrót Tadeusza Ko禼iuszki na ziemi rodzinn"

1420 mgr Marcin Gomó砶a

         - „Jan Kili駍ki - Trybun ludowy czy marionetka w r阫ach prawicy"

1440 mgr Piotr M.Zalewski

         - „Bandolier Insurekcyjny - ma硂 znane zawiesie broni bia砮j"

1455 mgr Marianna Matosek

          - „S硊縝a zdrowia w okresie Insurekcji Ko禼iuszkowskiej"

1510 mgr W硂dzimierz Kostecki

          - „Losy 痽dów sobolewskich i maciejowickich

              w okresie II wojny 秝iatowej"

1525 dr Leszek Marek Krze秐iak

          - „25 Sympozjów Ko禼iuszkowskich w Maciejowicach, i co dalej?"

1540 Dyskusja

 

1600 Zwiedzanie pola bitwy i ognisko integracyjne w Podzamczu

 

 

Imprezy towarzysz眂e:

 

9-10.X.2008 Mi阣zynarodowy Rajd Ko禼iuszkowski „Szlakami bitwy maciejowickiej"

 

10-12.X.2008

 

Maciejowice (Publiczna Szko砤 Podstawowa im. Tadeusza Ko禼iuszki):

Wystawa fotogramów „25 lat Sympozjów Ko禼iuszkowskich w Maciejowicach"

Stefan Dmochowski - fotografie z cyklu: „Mieszka馽y Maciejowic w portrecie"

Wystawa prac m硂dzie縴 z Ko砤 Plastycznego przy GOK w Maciejowicach

Inscenizacja epizodów bitwy maciejowickiej

Wystawa obrazów Gra縴ny Kostawskiej i Piotra Sza砶owskiego „Tadeusz Ko禼iuszko i jego epoka na obrazach wspó砪zesnych malarzy"

Wystawa fotogramów „250 rocznica urodzin Juliana Ursyn Niemcewicza"

 

Garwolin:

Wystawa fotogramów „Ziemia rodzinna Tadeusza Ko禼iuszki".Z