Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

Email PDF

Zapraszamy do odwiedzenia restauracji. Mo縩a te skorzysta z miejsc hotelowych.

"Stanica Ko禼iuszkowska" znajduje si przy rynku w Maciejowicach.

Adres i kontak:

ul. Rynek 46a

Maciejowice

tel. 0-500-074-196
tel. 0- 500-074-197
tel. 025-682-67-39


 

Muzeum w Maciejowicach

Email PDF
 Godziny otwarca muzeum:
 
wtorek, 秗oda, czwartek
 
8-16
 
sobota 
 
8-12
 
niedziela
 
11- 19 
(ostatnia w miesi眂u wolna).

 

 

GOK

kontak:

(025) 682-58-04, 
kom.501-132-504 

 

 

Zabytki Maciejowic i okolic

Email PDF

Poni縠j przedstawiamy najwa縩iejsze zabytki Maciejowic i najbli縮zej okolicy.

Maciejowice

 Wybrany obraz

Ratusz na rynku, fot. LMK   

Rynek
Prostok眛ny o wymiarach 220x50 m z naro縴 wychodz prostopadle ulice, poryty brukiem. Uk砤d miejski zachowa si od czasu lokacji w tym miejscu miasta Maciejowice od 1557 r. kiedy to Maciejowice przez króla Zygmunta Augusta otrzyma硑 prawo miejskie magdeburskie.
Ratusz z kramami
Wzniesiony w pocz.XIX w., klasycystyczny. Po utracie praw miejskich wykorzystywany jako obiekt handlowy, szko砤. Obecnie siedziba Gminnego O秗odka Kultury, Muzeum im. T. Ko禼iuszki, Rady Gminy Maciejowice, Gminnej Biblioteki Publicznej.
Makieta bitwy pod Maciejowicami
W Muzeum w Maciejowicach mo縩a obejrze makiet bitwy, która 砤twiej pozwala zrozumie舵 jej przebieg i uwarunkowania. Sytuacja przedstawiona to stan ok. godz. 11.00 w dniu 10 pa糳ziernika 1794 roku. Ka縟a figura 縪硁ierza odpowiada 33 縪硁ierzom w rzeczywisto禼i. Oczywi秈ce sztab i oficerowie nie odzwierciedlaj tych proporcji.
   
 
 
Wybrany obraz  Wybrany obraz Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ko禼ió rzymsko-katolicki pod wezwaniem Wniebowzi阠ia Naj秝i阾szej Marii Panny
Pierwotny ko禼ió klasycystyczny, którego budow zako馽zono w r. 1821 zosta powi阫szony i przebudowany na ko禼ió neogotycki przez architekta Leandra Marconiego w latach 1880-81.
 
 
Dzwonnica Klasycystyczna, murowana  z pocz. XIX w. wzniesiona prawdopodobnie wg. projektu  Piotra Aignera (1821r.)
 Wybrany obraz
Tablice pami眛kowe w ko禼iele
  • Grzegorza Piramowicza Napis na tablicy: 1735 -1801 "S GRZEGORZ PIRAMOWICZ PROBOSZCZ PARAFII MACIEJOWICE W LATACH 1777-1789 OPIEKUN UBOGICH, WYBITNY PEDAGOG I PISARZ, SEKRETARZ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ I TOWARZYSTWA DO KSI ELEMENTARNYCH - SPOCZE裇TWO PARAFII MACIEJOWICE W 200 ROCZNIC INSUREKCJI KOIUSZKOWSKIEJ, MACIEJOWICE 8.X.1994".
  • Seweryna Paszkowskiego
  • Placówki Maciejowice 15 p.p. „Wilków”
  • Goliszewskiego

 Wybrany obraz
Plebania
Zosta砤 zbudowana w latach siedemdziesi眛ych XIX w.
Szpital
Fundacji Konstancji z Czartoryskich Zamoyskiej wybudowany w I 鎤ier鎤ieczu XIX w. w stylu klasycystycznym.
Funkcjonowa jako szpital dla mieszka馽ów dóbr maciejowickich oraz spe硁ia rol przytu砶u dla ubogich. Jako szpital funkcjonowa do II wojny 秝iatowej, zlikwidowany przez Niemców.  W czasie walk frontowych w 1944 ponownie funkcjonowa jako szpital. Po wojnie by wykorzystywany jako szko砤 podstawowa. Obecnie siedziba Gminnej Spó砫zielni „Samopomoc Ch硂pska”
 Wybrany obraz
 
Mauzoleum Zamoyskich
Okaza砮 mauzoleum Zamoyskich zbudowane z granitu czerwonego w roku 1908 wg projektu architekta Xawerego Makowskiego a wykonane przez  kamieniarza S.Dutkiewicza i muratora Z.Zalskiego. Zostali w nim pochowani w砤禼iciele dóbr maciejowickich od Stanis砤wa Kostki Zamoyskiego poczynaj眂.
Kaplica cmentarna
 Wybrany obraz
Neoklasycystyczna, murowana, wzniesiona ok. roku 1860 ufundowana przez ks. Ludwika Paszkowskiego, proboszcza maciejowckiego.
Nagrobki
 
Nagrobek Ludwika Malhomme – plenipotenta hr. Stanis砤wa Kostki Zamoyskiego z pocz. XIX w, klasycystyczny z piaskowca.

 Wybrany obraz
Nagrobek ks. Ludwika Pleszczy駍kiego z po. XIX w., 縠liwny, neogotycki.
 Wybrany obraz
Pomnik 縪硁ierzy niemieckich poleg硑ch w czasie I wojny 秝iatowej, granit, 縠lazo oraz kwatera 縪硁ierzy oznaczona granitowymi g砤zami

Pomnik Tadeusza Ko禼iuszki na rynku

Pomnik Tadeusza Ko禼iuszki przed szko潮

 Wybrany obraz
 Wybrany obraz
Pomnik Tadeusza Ko禼iuszki przy drodze do Podzamcza ods硂ni阾y w 1979 r.
Pomnik ten by pierwszym upami阾nieniem bitwy maciejowickiej w Maciejowicach. Wzniesionym wg projektu arch. Macieja Kysiaka (obecnie profesora na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej)
 

 Wybrany obraz

Fot. M. Kysiak

 Wybrany obraz  Wybrany obraz  Wybrany obraz

Podzamcze
 Wybrany obraz  Wybrany obraz
 
Pole bitwy
 Wybrany obraz  Wybrany obraz
Pa砤c
 Wybrany obraz
 Wybrany obraz

Wybrany obraz

Pa砤c fot. LMK

Pa砤c znajduje si na miejscu dawnego zamku maciejowickiego wzniesionego w XVI w. po wojnach szwedzkich przebudowany na pa砤c barokowy, w którym Tadeusz Ko禼iuszko sp阣zi noc przed bitw maciejowick (9/10.X.1794) i w którym przebywa jako jeniec. Po bitwie spalony przez Rosjan, odbudowany w obecnej postaci w roku 1808 wg projektu architekta Fryderyka Albera Lessala.
W 禼iany wmurowano pami眛kowe kule z pobojowiska maciejowickiego.
By siedzib rodu Zamoyskich, szczególnie lubiany przez Stanis砤wa Ko秚k Zamoyskiego, Prezesa Senatu Królestwa Polskiego.
Obecnie w posiadaniu gminy i jest trakcie remontu.
Oficyna pa砤cowa zbudowana w po. XIX w. na balkonie umieszczony herb Zamoyskich „Jelita” z zawo砤niem rodowym „To mniej boli”.
W budynku tym znajduje si Izba Przyrodnicza im. Jana Paw砤 II

Park w Podamczu
Za硂縪ny na pocz. XIX w. przez Stanis砤wa Kostk Zamoyskiego pod kierunkiem jego te禼iowej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej jak romantyczny angielski park krajobrazowy. Do dzi zachowa硂 si wiele okazów drzew i krzewów, wile z nich jest pomnikami przyrody. Znajduj si tu 400-500 letnie d阞y, s阣ziwe lipy i wiele rzadkich okazów drzew ozdobnych tamtych czasów. Przeprowadzone w ostatnich latach "prace remontowe" w parku pozwalaj podziwia jego pi阫no.
Baszta romantyczna

 Wybrany obraz

Baszta fot. LMK

 z pocz. XIX. Wzniesiona jako budowla parkowa w stylu neogotyku angielskiego
Park angielski – urz眃zony w pocz. XIX w. pod kierunkiem Izabeli Czartoryskiej, te禼iowej Stanis砤wa Kostki Zamoyskiego.

Budynek administracji

Dom ogrodnika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapliczka neogotycka z po. XIX w. z herbami Zamoyskich i Potockich i napisem „Bogu za rodziców”
 Wybrany obraz
 Kapliczka fot LMK
 
 Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 fot. LMK
Kamie pamiatkowy1

Kamie pami眛kowy 2

Drzewa pomniki przyrody
Austeria
Plany bitwy
 Wybrany obraz  Wybrany obraz  Wybrany obraz
 
Mogi砤 縴dów

Oronne

 

 

 

Pole bitwy
Drzewo Ko禼iuszki przy drodze z Oronnego do Sobolewa. Szcz眛ki drzewa zabezpieczone betonem. Na tablicy napis „Pod tym drzewem wypoczywa przed bitw maciejowick niewygas砮j pami阠i bohater narodu Naczelnik Tadeusz Ko禼iuszko, któremu w ho砫zie tablic t umie禼i w roku 1929 Sejmik Garwoli駍ki i druga tablica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kr阷a


 Wybrany obraz
Kopiec Ko禼iuszki
miejsce wzi阠ia do niewoli Tadeusza Ko禼iuszki w dniu 10.X.1794 r.
Sypanie kopca rozpocz阾o 8 kwietnia 1861 w czasie wielkiej manifestacji patriotycznej. Na postumencie dwie tablice. Od przodu „ 15.X.1817 – 15.X.1917. Krzy ten wystawiony w setn rocznic zgonu T.Kosciuszki ma miejscu, gdzie wielki wódz przela sw krew za wolno舵 ojczyzny” i z ty硊 „Na cze舵 braci poleg硑ch za Ojczyzn 10 pa糳ziernika 1794 r.”. Przy Kopcu odbywa硑 si wielokrotnie manifestacje patriotyczne i obchody rocznicowe.
Dworek
zbudowany dla Zamoyskich w ko馽u XIX w. wg projektu Ksawerego Dionizego Makowskiego w stylu neogotyku angielskiego. Przed wojna by w砤sno禼i Abakanowiczów. Zrujnowany i spalony po II wojnie 秝iatowej, obecnie odbudowywany. Otoczony parkiem krajobrazowym ze starymi okazami drzew.


Kochów

Cmentarzysko kultury 硊縴ckiej

Przewóz

Miejsce mostu

Kamie pami眛kowy

Antoniówka

Izba regionalna w szkole

Samogoszcz

 Wybrany obraz Wybrany obraz
 Wybrany obraz
 Fot. LMK
   

 

Ko禼ió

Plebania

Kapliczka