Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character


W dniach 15 i 16 sierpnia 2009 r. w Maciejowicach odb阣zie si I Zjazd Rodu Osta硂wskich.

Program:

15.08.09 – sobota

11. 30 Msza 秝. w intencji zmar硑ch przedstawicieli Rodu i za pomy秎no舵 縴j眂ych.
13.00 Wspólny spacer na cmentarz
14.00 Spotkanie ca砮go Rodu na wspólnym obiedzie w restauracji „Stanica Ko禼iuszkowska”. Zostanie przedstawiona historia Maciejowic i historia Rodu oraz pokazane uaktualnione drzewo genealogiczne. Wspólne zdj阠ia i wpisy do ksi阦i pami眛kowej Rodu.

16.08.09 – niedziela

9.00 wspólne 秐iadanie a nast阷nie indywidualne spotkania      i odwiedziny.

Zg硂szenia i sprawy organizacyjne:
Tadeusz Kostecki
Ul. Przewozi駍ka 16
08-480 Maciejowice
Tel. 025-682-57-84

Serdecznie prosimy o przywiezienie ze sob nagranych na no秐ik elektroniczny np. CD informacji o dziejach Waszego odga酬zienia Rodu oraz o przywiezienie starych i aktualnych zdj赕, które pozwol na pe硁iejsze opracowanie dziejów Rodu. Zdj阠ia po zeskanowaniu zostan od razu zwrócone w砤禼icielom.

    Wydarzenia historyczne i losy wielu osób sprawi硑, 縠 przedstawiciele Rodu zamieszkali w ró縩ych cz阺to bardzo odleg硑ch miejscowo禼iach i wiele osób z naszego  Rodu po prostu si nie zna, zw砤szcza dotyczy to najm硂dszych pokole. Dlatego wykorzystajmy to spotkanie aby wymieni o sobie informacje i zaprzyja糿i si, aby nasze dzieci i wnuki pozna硑 osoby w których 縴砤ch p硑nie cz眘tka tej samej krwi.
    Serdecznie zapraszamy


 

40 rocznica TMM

Z A P R O S Z E N I E

 28 lutego 2009 r. o godz. 17.00 

 w Szkole Podstawowej im. T. Ko禼iuszki w Maciejowicach

 odb阣zie si

UROCZYSTE ZEBRANIE TOWARZYSTWA MIIKÓW MACIEJOWIC po秝i阠one 40 rocznicy powstania towarzystwa.

W programie:

- Wspomnienia o pocz眛kach dzia砤nia TMM i nie縴j眂ych ju cz硂nkach towarzystwa

- Wystawa dokumentów za硂縴cielskich i zdj赕  z tego okresu

- Wyst阷 m硂dzie縴 szkolnej

- Wystawa plakatów: Maciejowice Ko禼iuszce

- Wystawa fotografii Stefana Dmochowskiego

- Informacja o nieznanych faktach i dokumentach z przesz硂禼i Maciejowic

- Dyskusja nad bie勘cymi i planowanymi dzia砤niami TMM.      

     Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczyli w zabraniu za硂縴cielskim TMM. 

      Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które dzia砤硑 w przesz硂禼i w TMM a teraz nie anga縰j si w bie勘c dzia砤lno舵  

     Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby w潮czy si do prac naszego towarzystwa.  

 

D硊go oczekiwane forum tematyczne zainaugorowa硂 swoj dzia砤lno舵.  Prace nad nim trwa硑 ju od jakiego czasu. Dzi przekazujemy forum w r阠e naszych czytelników. To pierwsze tego typu forum po秝i阠one w ca硂禼i inicjatywom ko禼iuszkowskim w Polsce. 

Wszystkich zainteresowanych naszymi dzia砤niami, zapraszamy do korzystania z tego narz阣zia. Mamy nadziej, 縠 pozwoli ono nam jeszcze lepiej komunikowa si. Forum mo縠 te sta si - oczywi禼ie jesli b阣ziecie Pa駍two z niego korzysta - platform wymiany naszych pogl眃ów na temat tradycji ko禼iuszkowskiej, dzia砤 towarzystwa, ruchu ko禼iuszkowskiego, historii, propozycji rozwoju naszych inicjatyw, a tak縠 wszystkich innych tematów. 

Wej舵 na forum mo縩a poprzez menu gówne (menu na lewo), albo wchodz眂 na adres http://www.tmm.waw.pl/forum

Je秎i chcecie Pa駍two dowiedzie sie wi阠ej na temat forum oraz nauczy si po nim porusza, prosimy o wci秐ij阠ie "Czytaj ca硂舵".

Wi臋cej…
 
Wi臋cej artyku艂贸w…


Strona 43 z 46