Towarzystwo Mi艂osnik贸w Maciejowic

  • Zwi臋ksz rozmiar czcionki
  • Domy艣lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
B艂膮d
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

Muzykanci

Email PDF

Muzykanci z okolic Maciejowic

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=307017776102659&set=a.137770593027379.25857.100003833169997&type=1&theater

 

Kazimierz Kalbarczyk

Email PDF

Kazimierz Kalbarczyk 07.06. 1935 – 20.11.2013
Przyk砤dowy obraz

    Dr n. med. Kazimierz Kalbarczyk urodzi si w czerwcu 1935 w Kochowie ko硂 Maciejowic. Zawsze pami阾a o swoich stronach rodzinnych, przynajmniej raz w roku by w Maciejowicach, uczestniczy w uroczysto禼iach patriotycznych.
    Dr Kalbarczyk w 1953 zda matur w Liceum Ogólnokszta砪眂ym w Pruszkowie. W 1958 roku uko馽zy Wydzia Lekarski Akademii Medycznej w Bia硑mstoku. W Szpitalu powiatowym w E砶u odby 2-letni sta podyplomowy. W 1960 roku zosta kierownikiem Przychodni Miejskiej w Goni眃zu w województwie bia硂stockim. W 1964 uzyska specjalizacj I stopnia z dermatologii i wenerologii w Klinice Dermatologicznej w Bia硑mstoku.
    Ju jako dermatolog zacz背 prac w Otwocku w 1965 roku, zosta kierownikiem Powiatowej Poradni Skórno-Wenerologicznej i jednocze秐ie zast阷c ordynatora oddzia硊 dermatologicznego w szpitalu w Otwocku.
    W 1969 uzyska specjalizacj II stopnia z dermatologii i wenerologii. W 1974 obroni prac doktorsk w Akademii Medycznej w Warszawie, co by硂 ogromnym wyzwaniem dla lekarza, pracuj眂ego poza o秗odkiem klinicznym w podwarszawskiej miejscowo禼i.

Wybrany obraz    Promotorem pracy doktorskiej pt. „Znaczenie kliniczne bada immunopatologicznych w liszaju p砤skim” by prof. Tadeusz Chorzelski.
    Od 1976 dr Kalbarczyk obj背 stanowisko ordynatora oddzia硊 dermatologicznego w Otwocku.
     Po przeniesieniu oddzia硊, od 1981 by zwi眤any ze Sto砮cznym Szpitalem Dermatologicznym 秝. zarza w Warszawie, gdzie przez ponad 20 lat by ordynatorem oddzia硊 IV, potem te dyrektorem ds. lecznictwa. W 1994 roku uzyska II stopie specjalizacji z organizacji ochrony zdrowia.
     Po likwidacji oddzia硊 dermatologicznego, którym kierowa do 31 sierpnia 2002 roku, zosta konsultantem ds. dermatologii i histopatologii w/wym Sto砮cznym Szpitalu Dermatologicznym i Przyszpitalnej Przychodni Dermatologicznej.
    Dr n. med. Kazimierz Kalbarczyk by zapalonym dydaktykiem, pod jego kierunkiem uzyska硂 specjalizacj 40 lekarzy, w tym 20 drugi stopie.
    Jego pasj by砤 histopatologia skóry – prowadzi szkolenia dla lekarzy od ponad 20 lat. Nigdy nie robi tajemnicy ze swojej wiedzy, z wielkim zapa砮m uczy m硂dych lekarzy do specjalizacji zarówno w dermatologii klinicznej jak i histopatologii. Poza prac kliniczn i dydaktyczn, publikowa artyku硑 z zakresu dermatologii, zawsze z doskona潮 dokumentacj kliniczn i histopatologiczn- sam robi zdj阠ia i opisy histopatologiczne.   Wybrany obraz  1cznie w okresie otwockim i warszawskim opublikowa w pi秏iennictwie krajowym i zagranicznym oko硂 40 prac.
     Od wielu lat przygotowywa posiedzenia naukowe oddzia硊 warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, przedstawi jako autor lub wspó砤utor oko硂 500 przypadków. Przez 2 kadencje by wice-prezesem Oddzia硊 Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Dwukrotnie otrzyma nagrod Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego za prac naukow, w 1993 roku indywidualnie, a w 2000 roku z Przyszpitaln Przychodni Dermatologiczn, z któr 禼i秎e wspó硃racowa i konsultowa wiele przypadków.
    Dr med. Kazimierz Kalbarczyk zawsze by oddany chorym i s硊縴 im pomoc. Od wielu lat prowadzi gabinet dermatologiczny w Otwocku, gdzie pacjenci z Warszawy i województwa, mogli zawsze liczy na pomoc. Kr笨y硂 powiedzenie, 縠 je秎i ci Doktor Kalbarczyk nie pomo縠, to ju nikt ci nie pomo縠.
    Dr Kalbarczyk szczególnie lubi tzw. trudne przypadki, nietypowe, dot眃 szuka w pi秏iennictwie, konsultowa w Klinice Dermatologicznej, a postawi rozpoznanie i wdro縴 leczenie.
    Przez 20 lat do 1998 roku by konsultantem dla województwa siedleckiego. Przyk砤dowy obrazTo w wielu miejscowo禼iach tego województwa (Siedlce, Garwolin, W阦rów, ków), pracuj dermatolodzy wyszkoleni przez dr Kalbarczyka.
    Po likwidacji Sto砮cznego Szpitala Dermatologicznego 秝. zarza w pa糳zierniku 2007 roku zosta konsultantem ds. dermatologii i histopatologii w Mi阣zyleskim Szpitalu Specjalistycznym i w nowoutworzonej Poradni Dermatologicznej w Warszawie na Lesznie. Mimo przej禼ia na emerytur nadal czynnie pracowa, doje縟縜j眂 do Mi阣zylesia i do Warszawy, szkoli lekarzy, uczestniczy w posiedzeniach Oddzia硊 Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
    Odszed tak szybko jak 縴. Kocha 縴cie. Wci笨 stawia sobie kolejne wyzwania. Nigdy nie by szary, nijaki, zawsze nieprzeci阾ny. Niektórym sprawom nie po秝i阠a du縪 czasu, innym oddawa si bez reszty. Do wyznaczonego celu d笨y konsekwentnie, uparcie nie zwa縜j眂 na jakiekolwiek trudno禼i. By niezwykle pracowity i sumienny.
     Z pozoru szorstki i nieprzyst阷ny, ale bardzo pogodny, dowcipny, pogwizduj眂y melodie, szczególnie te patriotyczne.
    Kocha podró縠, pocz眛kowo chcia zwiedzi wszystkie stolice Europy, uda硂 si!Przyk砤dowy obraz Ostatni stolic w 1998 roku by砤 Tirana. Potem zapragn背 jecha dalej, by na wszystkich kontynentach z wyj眛kiem Antarktydy, w 132 krajach 秝iata. Tak wi阠 wielokrotnie okr笨y kul ziemsk! Miesi眂 temu wróci z Bhutanu i Bangladeszu i ju mia kolejne plany Gambia, Haiti, Mozambik, Korea Pó硁ocna, Afganistan… i tak stale.
    W Polsce szczególnie ukocha Bieszczady, by przodownikiem górskim na ten region, zna ka縟y szlak, szczyt, po硂nin… Zdoby z硂t górsk odznak turystyczn.
    W ostatnich kilku latach rozkocha si w fotografowaniu ptaków. Podpatrywa przez lunet ptasie zaloty, budowanie gniazda, wysiadywanie jaj i szkolenie m硂dych!
    Swoje fotografie - krajobrazy, obiekty z listy iatowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody  UNESCO, zwierz阾a, ptaki prezentowa na posiedzeniach dermatologicznych oddzia硊 warszawskiego w 2007 roku i 2012.
    Kolejn Jego pasj by硂 gotowanie, szczególnie da podpatrzonych w ró縩ych krajach 秝iata. Niektórzy mieli okazj spróbowa!
    Dr Kazimierz Kalbarczyk by odznaczony Srebrnym Krzy縠m Zas硊gi i „Za wzorow prac w s硊縝ie zdrowia”.
Przyk砤dowy obraz    W 2010 roku obchodzi uroczy禼ie na Akademii Medycznej w Bia硑mstoku 50 lecie pracy zawodowej.
    By wielkim Patriot, zawsze uczestniczy w defiladzie 11 listopada w Dzie Niepodleg硂禼i, w czasie ostatniej Prezydent Rzeczypospolitej Bronis砤w Komorowski u禼isn背 mu d硂, by z tego dumny.
Ulubion pie秐i Pierwsza Brygada po縠gnali秏y Doktora na Cmentarzu Parafialnym w Otwocku w dniu 25 listopada 2013 roku. Spocz背 w grobie rodzinnym. 痚gna砤 Go Rodzina, liczne grono lekarzy i pacjentów.
    Zapami阾amy Go jako Wielkiego Cz硂wieka, Oddanego Lekarza, Wytrwa砮go Podró縩ika, Mi硂秐ika Ptaków i Przyjaciela. B阣zie na zawsze w sercach lekarzy i chorych.
    Pozostawi 2 synów jeden z nich Leszek jest cenionym lekarzem dermatologiem, drugi syn S砤womir jest doktorem historii, pracownikiem naukowym IPN.
    Doktorze Kazimierzu!
S硑sz眂 秔iew ptaków b阣ziemy my秎e o Tobie!
Na bieszczadzkim szlaku b阣ziemy my秎e o Tobie!
Patrz眂 przez mikroskop b阣ziemy my秎e o Tobie!
Ró縩icuj眂 trudne przypadki b阣ziemy my秎e  o Tobie!
    S硑sz眂 pie恶 Pierwsza Brygada b阣ziemy my秎e o Tobie!
Przyk砤dowy obrazDr Magdalena Ciupi駍ka, wieloletnia wspó硃racownica dr Kazimierza Kalbarczyka  napisa砤 ten tekst i wyg硂si砤 go w czasie uroczysto禼i pogrzebowych.

 Przyk砤dowy obrazPrzyk砤dowy obraz