Wyciąg ze statutu:

Celem Towarzystwa jest dążenie do kulturalnej, społecznej i politycznej oraz gospodarczej aktywizacji Maciejowic i regionu, pielęgnacja tradycji patriotycznych i regionalnych, popularyzacja historii i pamiątek oraz wystawienie pomnika T. Kościuszki w Maciejowicach.

§ 5.

Cele swoje Towarzystwo realizować będzie przez:
a) zbieranie i przechowywanie dokumentów dotyczących przeszłości i historii Maciejowic oraz bitwy pod Maciejowicami,
b) opracowanie monografii Maciejowic, gromadzenie pamiątek historycznych i muzealnych Maciejowic oraz po T. Kościuszce,
c) organizowanie odczytów, sesji, pogadanek, wieczorów dyskusyjnych oraz spotkań z mieszkańcami miejscowości i okolic celem popularyzacji wiedzy o historycznych Maciejowicach i regionie,
d) społeczna opieka nad zabytkami historii i kultury polskiej znajdującymi się w rejonie oraz w samych Maciejowicach,
e) udział członków Towarzystwa w rozwoju kulturalno-społecznym i polityczno-gospodarczym Maciejowic,
f) dołożenie starań o podniesienie rangi Maciejowic. Na bazie rozwoju ekonomiczno-gospodarczego i politycznego przywrócenia im praw miejskich, utraconych za udział obywateli w powstaniach wolnościowych,
g) czynny udział Towarzystwa w staraniach o estetyczny wygląd i czystość Maciejowic h) współpraca z zakładami pracy, instytucjami oraz organizacjami noszącymi imię Tadeusza Kościuszki.