Zaproszenie na spektakl:

http://tmm2.testiten.pl/uploads/ZaprHampeldruk16plakat.pdf